Address:

No.42, Avadi-Vel Tech Road Vel Nagar
Avadi, Chennai, Tamil Nadu 600062

  • Email: icfsst@veltech.edu.in
No.42, Avadi-Vel Tech Road Vel Nagar

Avadi, Chennai, Tamil Nadu 600062